Top

Mini Sweet Potato Cakes

 / Mini Sweet Potato Cakes

24 pieces. Bite-size version of our regular sweet potato cakes – great for hors d’oeuvres!

Mini Sweet Potato Cakes

24 pieces. Bite-size version of our regular sweet potato cakes – great for hors d’oeuvres!

Ingredients

  • sweet potato